ساختمان دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر تهران

Image(111)

دانشگاه امیرکبیر ، دانشکده نساجی
1385
بخش دولتی – دانشگاه امیرکبیر
---
طراحی و اجرای نمای سیمانی شسته دانشکده نساجی به متراژ 750 متر مربع